QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.
ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲
ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ 2.2.6

ߖߏ߮ ߞߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߦߋ߫ ߟߌߣߎߞ ߘߊߞߎ߲ ߖߏߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߡߊߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߊ߫. ߣߴߌ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߊ߬ ߜߘߌ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.

ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ ߝߙߋ߬ߟߌ߬ ߜߍ ߝߎߝߎ߫ ߘߐߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߊߘߍ߬ ߞߐߜߍ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߠߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߝߢߐߘߊ߫ ߥߙߍ ߞߏ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߹
ߝߎߝߎ߫ ߘߐߞߊߙߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߫ ߌ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߓߊߟߊ߲ߠߊ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲

ߛߘߊߟߊߟߌ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߛߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߴߌ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߢߍ؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߥߦߏ߬ߓߊ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߢߍ؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߌ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍߣߐ߲߮ ߟߏ߲ߘߐߦߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߊߟߊ߲ߠߌ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߛߴߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߠߊ߬ߝߙߍ ߘߐ߫.

ߞߟߌߟߌ߫ ߞߊߟߌ߲

ߖߊ߬ߡߎ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߹ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߙߌ߲߬ߘߐ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߣߐ߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߬ߙߏ߲߬ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߖߌߦߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߜߌߜߌ߫.

ߘߐ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ ߞߍߞߎߘߊ ߟߎ߬

ߛߐߟߌ to help with development