QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߜߍ߲߫

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߠߊߓߌߟߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߹ ߒ ߢߊߟߋ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߊߞߍߣߍ߲ ߟߊߠߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏߦߊߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߎߖ߭ߟߊ ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߌ ߕߋߙߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎߟߎ߲ߖߋߣߍ߲߫ ߠߋ߬ (ߤߊߟߴߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫).

ߓߊߛߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߛߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߬ ߓߘߍ ߦߴߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߛߘߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖ߭ߤߌߕ ߟߊ߫. ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߥߊߟߌ ߘߐ߫

$ git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git

ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߘߏߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬ ߟߊߠߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߖ߭ߤߌߕ ߟߊ߫

ߘߟߊߡߌߣߊߟߌ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫

Another way how to contribute is to add or improve current translations. If you want add new language, you can generate new translations file manually, or you can contact me, and I will do it for you. Please use Transifex for updating translations.

ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߘߟߊߡߌߣߊߟߌ ߞߊ߲߬ hereߦߊ߲߬ [ߖ߭ߤߌߓ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߝߐ]

ߛߐߟߌ

ߣߌ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߞߊ߫ ߘߴߌ ߢߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߜߍߣߌ߲ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߏ߫ ߘߟߊ߫.